កម្មសិទ្ធស្របច្បាប់

គ្រប់ពាក្យ រូបភាព និងអ្វីៗផ្សេងទៀតដែលមាននៅលើគេហទំព័រអ៊ីនធឺណេត រក្សាសិទ្ធដោយ Audi AG Ingolstadt, បើមិនដូច្នោះទេ លុះត្រាតែមានការណែនាំណាមួយ។ ការចំលងស្ទួន ចែកចាយ រក្សា ទាក់ទង ចេញផ្សាយ និងបង្កើតឡើងវិញ រឺបញ្ចូនទិន្នន័យដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយល័ក្ខអក្សរពី Audi AG គឺមិនអនុញ្ញាត។ TDI, Quattro, Spaceframe, ASF, ក៏ដូចជាឈ្មោះម៉ូដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីម៉ាកអាជីវកម្មដោយ AUDI AG។