ប្រការភាពទទួលខុសត្រូវមានកំណត់

Audi AG យកចិត្តទុកដាក់លើគេហទំព័រនេះ និងធានាពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំ។ ពត៌មាននេះគ្រាន់តែជាសារសំរាប់ការជ្រូតជ្រាបដោយមិនមានលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំ ហើយមិនមែនជំនួសពត៌មានរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ ដើម្បីធ្វើការសំរេចចិត្តបានឡើយ។ ពត៌មានពីបច្ចកទេស និងឧបករណ៏សំភារៈនៃរថយន្តដែលបានធ្វើការពិព័ណនាគឺគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៏ប៉ុណ្ណោះ។ គ្រឿងបំពាក់និងឧបករណ៏ទាំងនេះគឺមានភាពខុសគ្នាអាស្រ័យទៅតាមតំបន់ដែលលក់ចែកចាយ។ វាត្រូវបានជំនួសរឺកែប្រែគ្រប់ពេលវេលា។ អ្នកនឹងទទួលបានពត៌មានជាក់លាក់ពីតាមបណ្តាភ្នាក់ងារចែកចាយផ្តាច់មុខនានាពីគ្រឿងបន្លាស់ ឧបករណ៏សំភារះ ទំរង់រថយន្តជាដើម។

កំណត់សម្គាល់នៃទំព័រការងារ

ទំរង់បំពេញគឺប្រើប្រាស់សំរាប់តែលើគេហទំព័រAudi ក្នុងការបកស្រាយពីកម្មវិធីដែលយើងបានផ្តល់ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលមើល។ ​វាធ្វើឡើងសំរាប់បុគ្គលទាំងពីរភេទប្រើប្រាស់។