ជ្រើសរើសភាសា

សូមធ្វើការជ្រើសរើសភាសា

ព័ត៌មានអំពីអ្នកចែកចាយ > ក្រុមហ៊ុន > Audi Cambodia

ព័ត៌មានអំពីអ្នកចែកចាយ

  • 1400x438_ADIV_P_10312.jpg
1400x438_ADIV_P_10312.jpg

Automotive Asia (Cambodia) Limited

Corner No. 15Z, Monivong Boulevard & St. 422, Sangkat Tonle Bassac

Khan Chamkamom, Phnom Penh, Cambodia.

Tel: 023 222204
Fax : 023 222261

Email: contact@audi.com.kh